PRIVACY STATEMENT

Algemene beschrijving

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Integrated Works BV (hierna te noemen IW) dit beleidsdocument opgesteld. Bij het uitvoeren van een project wordt ter registratie de duur, aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen vastgelegd. Tevens zijn de rechten en plichten vastgelegd die IW naar u heeft in het kader van de AVG.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens

IW verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van opdrachten. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

  • NAW gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Betalingsgegevens;
  • Geslacht;

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

IW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van door u of uw organisatie aan IW verstrekte opdracht;
  • Het reageren op een aanvraag of een verzoek om inlichtingen over producten of diensten;
  • U te adviseren over een opdracht of dienst;
  • De registratie en administratieve afhandeling van door u of uw organisatie verstrekte opdracht;
  • Om informatie aan u te versturen indien u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen of om (telefonisch) contact met u op te nemen.

 

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

IW bewaart uw gegevens te allen tijde vanuit servicebeleid zodat we u als relatie tijdig kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door u afgenomen of af te nemen producten of diensten. U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens aan ons door te geven

 

Verstrekking aan derden

IW verstrekt uw gegevens niet aan derden, mits noodzakelijk ten behoeve van uitvoering van een opdracht. Dit wordt echter te allen tijde met u besproken en gebeurt niet zonder uw toestemming.

 

Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van, of werkzaam bij, IW hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Beveiliging

IW treft passende technische- en organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen. Bijvoorbeeld: pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid, toegang tot gegevens bij incidenten en regelmatige beveiligingstesten.

 

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens die door IW worden verwerkt. Indien door u gewenst kan IW uw gegevens verwijderen. Hiermee worden ook eventuele kopieën verwijderd, tenzij IW wettelijk verplicht is (bepaalde) gegevens te bewaren.

U kunt uw verzoek tot verwijderen van uw gegevens per e-mail indienen via  privacy@integratedworks.nl. Vermeld u hierbij duidelijk de naam van uw bedrijf, een eventueel projectnummer en contactgegevens. IW reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

 

Audits

IW werkt mee aan audits en stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of IW zich houdt aan alle bovengenoemde verplichtingen.

 

Wijzigingen

IW kan deze Privacy Statement wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacy Statement door op deze pagina. Deze Privacy Statement is het laatst aangepast op: 1 juli 2020.

 

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot ons privacy statement of de manier waarop Integrated Works met persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op via privacy@integratedworks.nl of +31 (0)252506100.

 

 

Remco Apon
Directeur

Cuneyt Ardahanli
Directeur

ONZE CONTACTGEGEVENS

Integrated Works
Haverstraat 35
2153 GB Nieuw-Vennep

T. +31 (0)252506100
E. privacy@integratedworks.nl