PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Algemene beschrijving

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) heeft Integrated Works BV (hierna te noemen IW) dit beleidsdocument opgesteld.

Bij het uitvoeren van een project wordt ter registratie, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie├źn van betrokkenen vastgelegd. Tevens zijn de rechten en plichten vastgelegd die IW naar u heeft in het kader van de AVG.

Instructies verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens vinden in principe uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van IW. De verwerker van IW mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Geheimhoudingsplicht

Personen in dienst van, of werkzaam bij de IW hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

IW treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking te beveiligen. Bijvoorbeeld; pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, permanente informatiebeveiliging, herstel van beschikbaarheid en toegang tot gegevens bij incidenten, regelmatige beveiligingstesten.

Subverwerkers van Integrated Works B.V.

IW schakelt geen subverwerker(s) in zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. IW legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen op, als IW richting u heeft. In de overeenkomst kunt u direct afspreken onder welke voorwaarden IW subverwerkers mag inschakelen.

Komt de subverwerker zijn verplichtingen niet na? Dan blijft IW volledig aansprakelijk richting u voor het nakomen van de verplichtingen van de subverwerker (zie artikel 28, lid 4 van de AVG).

Privacyrechten

IW helpt u om te voldoen aan uw plichten als betrokkenen de privacyrechten uit te oefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).

Andere verplichtingen

Andere verplichtingen die IW in dit kader heeft opgenomen is het melden van datalekken en heeft daar een protocol voor opgenomen.

Gegevens verwijderen

In overleg met u, indien u dat wenst, kunnen na afloop van een project uw gegevens door IW verwijderd worden. Hiermee zullen ook de kopie├źn verwijderd worden tenzij IW wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Audits

IW werkt mee aan audits, en stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of IW zich houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen (conform artikel 28 AVG).

 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot ons privacystatement of de manier waarop Integrated Works met persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op via privacy@integratedworks.nl.

Remco Apon
Directeur

Cuneyt Ardahanli
Directeur

ONZE CONTACTGEGEVENS

Integrated Works
Haverstraat 35
2153 GB Nieuw-Vennep

T. +31 (0)252506100
E. privacy@integratedworks.nl

mautic is open source marketing automation